Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten met DJ Nico.

1: Algemene bepalingen

2: Geldigheid en toepasselijkheid

3: Offertes en overeenkomsten

4: Bepalingen met betrekking tot optredens

5: Annulering van de overeenkomst

6: Onuitvoerbaarheid

7: Betalingen

8: Klachten

9: Aansprakelijkheid

DEFINITIES

Opdrachtnemer: DJ Nico

Opdrachtgever: De persoon die aan DJ Nico een verzoek heeft gedaan om tegen betalingen werkzaamheden te verrichten. Hierna te noemen; opdrachtgever.

Apparatuur: Voor het optreden benodigde zaken zoals onder andere: Mengpanelen, cd-spelers, licht en geluid installaties.

Plaats van het optreden: De door de opdrachtgever en DJ Nico overeengekomen locatie, door opdrachtgever te voorzien van alle faciliteiten om het optreden te kunnen geven.

Tijdsduur: De vooraf afgesproken tijdsduur van het optreden en de datum hiervan.

Meerwerk: Alle werkzaamheden die niet in de overeenkomst zijn vastgesteld en door de opdrachtgever worden gewenst.

Artikel 1 – Algemene bepalingen

1.1. De algemene bepalingen zijn uitsluitend van toepassing op de offertes en overeenkomsten tussen DJ Nico en opdrachtgever.

Artikel 2 – Geldigheid en Toepasselijkheid

2.1 Alle voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, handelingen en optredens van DJ Nico.

Artikel 3 – Offertes en overeenkomsten

3.1 Alle offertes van DJ Nico zijn vrijblijvend.

3.2 De bedragen in de offertes zijn gebaseerd op de prijzen van materialen, optreden, technische en organisatorische kosten en verdere prijsbepalingen.

3.3 Alle offertes van DJ Nico hebben een geldigheidsduur van 14 dagen.

3.4 De opdrachtgever kan op grond van de vrijblijvende offerte, binnen de genoemde termijn van 1 maand, besluiten DJ Nico een definitieve opdracht te verstrekken.

3.5 DJ Nico is verplicht om binnen de genoemde termijn van 14 dagen na ontvangst daarvan, de definitieve opdracht van de opdrachtgever schriftelijk uit te werken waarin in elk geval de datum, locatie, duur van het optreden, tijdstip van het optreden en de prijs staan vermeld.

3.6 In geval van opdracht, dient de opdrachtgever binnen de geldigheidsduur van de offerte dit per e-mail te bevestigen voor akkoord met als bijlage de offerte/opdrachtbevestiging.

Artikel 4 – Bepalingen met betrekking tot optredens

4.1 De opdrachtgever is verplicht te garanderen:

– Dat de plek van het optreden deugdelijk afgeschermd en afgedekt is, zodat eventuele weersomstandigheden geen schade kunnen veroorzaken aan de artiest(en) en/of de apparatuur.

– Dat zich op de plek van het optreden alle benodigde faciliteiten bevinden zoals elektriciteit, de wettelijke veiligheidsvoorzieningen en parkeergelegenheid.

Artikel 5 – Annulering van de overeenkomst

5.1 DJ Nico heeft ten allen tijde het recht de overeenkomst en de opdracht, reeds afgesloten of niet, te weigeren en of te beëindigen indien DJ Nico hier een goede reden voor heeft.

5.2 Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever is deze een schadevergoeding verschuldigd van

0 %: wanneer er 30 dagen voor het optreden wordt geannuleerd

25%: van het totaalbedrag, als tussen de 29 en 7 dagen van te voren wordt geannuleerd

75%: van het totaalbedrag wanneer er 7 dagen van te voren wordt geannuleerd

100%: van het totaalbedrag wanneer op de dag zelf wordt geannuleerd

Artikel 6 – Onuitvoerbaarheid

6.1 Overmacht – Gewapend conflict, oorlog e.d. – Arbeidsongeschiktheid van de artiest(en) – Storingen in de, door de door derden aangeleverde, elektriciteit. – Extreem noodweer (Alleen bij meer dan een halve meter sneeuw)

6.2 In geval van overmacht zal de opdrachtgever in overleg met DJ Nico een nieuwe datum plannen om alsnog het optreden te verzorgen.

Artikel 7 – Betalingen

7.1 De opdrachtgever is verplicht de factuur uiterlijk voor de vervaldatum te voldoen.

7.2 Mocht er sprake zijn van meerwerk, dan zal dit in goed overleg met de opdrachtgever ter plaatse worden besproken.

Artikel 8 – Klachten

8.1 Onder klachten worden verstaan alle escalaties met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

8.2 In geval van klachten vindt geen restitutie plaats van het totaalbedrag of een gedeelte daarvan.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan de apparatuur tijdens het optreden, door toedoen van haar/zijn gasten, personeel van de locatie of wat door nalatigheid door derden wordt veroorzaakt, zoals piekspanning, vernieling, baldadigheid etc.

9.2 DJ Nico kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door derden, personen, apparatuur, overmacht en dergelijke.

9.3 De opdrachtgever is aansprakelijk voor evt. weerschade ( bijv. water/windschade etc.) wanneer het optreden buiten plaatsvindt.

9.4. Mocht DJ Nico aansprakelijk worden gesteld bij schade dan zal DJ Nico dit verhalen op zijn aansprakelijkheidsverzekering.